วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าฯ


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 ร้อย ตชด.116 จัดข้าราชการตำรวจและครอบครัวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชนชนนี ที่อาคารเอนกประสงค์ ร้อย ตชด.116

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 จัดกำลังพล ร่วมกับข้าราชการ ประชาชนและเด็กนักเรียนร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และป้องกันกันพังทลายของหน้าดิน ที่บริเวณสระน้ำทุ่งแสนก  บ.คลองแอ่ง ม.6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผู้บังคับบัญชา


พ.ต.ต.อภิรัตน์  ชาญอสิกุลพิทยา 
  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๓ ปบ.หน้าที่ ผบ.ร้อย ตชด.๑๑๖

ประวัติ

ประวัติ
       
พ.ศ.2496 จัดตั้ง มว.ตชด.202 โดยมี ร.ต.ต.วิภาส     วิปุลากร เป็น ผบ.มว.  พ.ศ. 2499 กก.ตชด.เขต 2  ได้สั่งการให้ มว.ตชด.202 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ อ.แหลมงอบ พ.ศ. 2501 กรมตำรวจได้สั่งย้ายกำลัง มว.ตชด.64  กก.ตชด.  เขต 4 จาก จ.อุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่ บ.บ่อไร่ พ.ศ. 2502  กำลังของ มว.ตชด.64  บางส่วนได้ถูกส่งกลับไปประจำที่ กก.ตชด.เขต 4  จ.อุดรธานีและ กก.ตชด.เขต 2  ได้จัดตั้ง มว.ตชด.203 ขึ้นมาใหม่โดยนำกำลังของ มว.ตชด.64 ที่เหลือมารวมกับ มว.ตชด.203 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ บ.บ่อไร่ต่อมา กก.ตชด.เขต 2 ได้ย้ายกำลัง มว.ตชด.203 ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ บ.ไม้รูด อ.คลองใหญ่   จ.ตราด และจัดตั้ง มว.ตชด.202 ขึ้นมาใหม่โดยให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ บ.บ่อไร่ 18 ธ.ค.2518  กก.ตชด.เขต 2 ได้จัดตั้งกองร้อย ตชด. ขึ้นมาใหม่อีก 1 กองร้อย คือ กองร้อย 7 ตชด. ตั้งอยู่ที่  บ.บ่อไร่ อ.บ่อไร่  จ.ตราด มี มว.ตชด.ในบังคับบัญชา 2 มว.ตชด. คือ มว.ตชด.202,มว.ตชด.22212 ธ.ค. 2529 ได้มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529 มีผลบังคับใช้แต่ 12 ธ.ค. 2529  ให้ กองร้อย 7 ตชด. เป็น ร้อย ตชด.116 ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ  กก.ตชด.11 จันทบุรี1 ส.ค. 2535ได้ย้าย จากที่ทำการ บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่   จ.ตราด  มาตั้งที่ทำการใหม่ ที่ บ.มะนาว  ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด จนถึงปัจจุบัน